Általános Szerződési Feltételek

A www.rdhs.hu honlap használatának feltételei:

 Általános Szerződési Feltételek

(2020. augusztus 12-i állapot)


Tisztelt Látogató!

 

Figyelmébe ajánljuk honlapunk használatához és a szolgáltatásaink nyújtásához kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF), amelyek alább olvashatóak!

Az ÁSZF elfogadása 

 1. A honlap használatával, a honlapon való böngészéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és vállalja azok betartását.

 

A Szolgáltató személye és szerzői joga 

 1. A jelen honlap használata során Ön tudomásul veszi, hogy a honlap üzemeltetőjének, a Redesign-nak, illetve tagjainak: Witek Krisztinának és Szántó Szilviának (továbbiakban együtt: Szolgáltató) a kizárólagos szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa, amelyeket Ön kizárólag saját tájékozódása céljára használhatja fel. A Szolgáltató nem járul hozzá a jelen honlapon közzétett bármely tartalom üzleti célú felhasználásához. A honlapon található tartalmak változatlan formában vagy hasonló, összetévesztésre alkalmas módon történő átvételéhez, terjesztéséhez, átdolgozásához, kiállításához vagy egyéb felhasználásához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulással engedélyezett felhasználás esetén a Szolgáltató szerzői jogát minden esetben fel kell tüntetni.
 2. A honlapon és bármely más felületen vagy megjelenésben használt Redesign logó (ideértve annak változatait is) felhasználási joga kizárólagosan a Szolgáltatót illeti. A logó jogtalan felhasználása, megtévesztésre alkalmas módon történő másolása törvénybe ütközik, amelynek jogi következményeit a jogsértő személy köteles viselni.
 3. Amennyiben a Szolgáltató észleli a honlap vagy bármely más közreadott anyagát, annak tartalmát azonos vagy hasonló formában harmadik személy weblapján, nyomtatott formában, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, mely üzleti célhoz fűződik, miközben arra a Szolgáltató előzetesen írásban engedélyt nem adott, másolt oldalanként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint összegű napi kötbért számláz a jogtalan felhasználónak, amely a jogellenes használat díjának minősül.

 

A szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek 

 1. Írásos árajánlat esetén Szolgáltató a szolgáltatási árakat az árajánlatban megadott ideig garantálja.
 2. A vállalt szolgáltatásokról és a pontos díjazásról Szolgáltató megrendelő igényei alapján írásos árajánlatot készít a megrendelő részére.
 3. A megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés az írásos ajánlatnak a megrendelő általi elfogadásával és aláírásával jön létre.
 4. A Szolgáltatót a felhasználó által tévesen, pontatlanul vagy nem megfelelően megadott megrendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért, kárért semminemű felelősség nem terheli. A téves, pontatlan vagy nem megfelelő adatok megadásával összefüggésben a Szolgáltatónál felmerült többletköltséget vagy keletkezett kárt a felhasználó a Szolgáltató felhívására köteles haladéktalanul megtéríteni a Szolgáltató részére.
 5. Ha a megrendelő fogyasztónak minősül, megilletik őt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre irányadó jogok, különösen a Korm. r. 20. § szerinti elállási, illetve felmondási jog. Ennek értelmében a fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének (ld. jelen ÁSZF 11. pontját) napjától számított tizennégy napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni, vagy ha Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére ezen határidő előtt megkezdte a szolgáltatás nyújtását, jogosult a szerződést ugyanezen határidőn belül indoklás nélkül felmondani. A fogyasztó az elállását, illetve felmondását a fenti határidőn belül írásban (ideértve a papíros alapú eredeti irat megküldését a Szolgáltató címére, továbbá annak színes szkennelt képi formában történő megküldését a Szolgáltató e-mail címére) jogosult közölni. Elállás, illetve felmondás esetén a fogyasztó díjfizetési kötelezettségére a jelen ÁSZF 18. pontja irányadó. Nem jogosult a fogyasztó az elállásra, illetve a felmondásra, ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését (ld. jelen ÁSZF 11. pontját) követően a szolgáltatás nyújtását a fogyasztó kifejezett kérésére vagy előzetes beleegyezésével megkezdte és az általa vállalt szolgáltatás egészét teljesítette. Erre az esetre a fogyasztó tudomásul veszi, hogy őt a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jog nem illeti meg.
 6. A fogyasztónak nem minősülő megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 15 napos felmondási idővel írásban felmondani. Ez esetben megrendelő köteles a megrendelt, de még nem teljesített szolgáltatások vállalási ára 50%-ának megfelelő összegű bánatpénzt fizetni vállalkozó részére a felmondást követő 8 napon belül.
 7. Megrendelő a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy jogosult a szolgáltatással érintett ingatlanra vonatkozóan a szolgáltatás megrendelésére, egyben elismeri a felelősségét azért, hogy az ingatlan a szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotban van. A megrendelőt terheli a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kockázat és kárveszély az érintett ingatlanra vonatkozóan.

 

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése 

 1. A díjazás megfizetése történhet a szolgáltatás nyújtását megelőzően készpénzben előre vagy belföldi bankszámlára történő előre utalással, valamint a szolgáltatás teljesítésekor készpénzben. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásai nyújtásának feltételeként előleg fizetését várja el. A díjazás, illetve az előleg mértékét és megfizetésének ütemezését a Szolgáltató írásos árajánlata tartalmazza.
 2. A megfizetett díjról, illetve előlegről Szolgáltató a megrendelő részére a jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki.


Panaszkezelés
 

 1. A felhasználó a honlappal vagy Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit Szolgáltató elérhetőségeire küldheti meg. A beérkezett kérdésekre, észrevételekre, panaszokra Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

Egyéb rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF elektronikus formában a www.redesign.hu honlapon kerül közzétételre. Jelen ÁSZF a közzétételétől hatályos és határozatlan időre szól. Szolgáltató jogosult a honlap használati feltételeket, illetve az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani vagy visszavonni, amely a honlapon történő közzétételtől hatályos. Jelen ÁSZF-hez nem kapcsolódik magatartási kódex.

 

Közzétéve a www.rdhs.hu honlapon

Kapcsolat

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.